skip to Main Content
+36 30 594 0700 info@oldlakesup.hu Tata, Tópart sétány 13.

A bérbeadás részletei

A szerződő feleket, a bérlés dátumát és időpontját, a bérelt felszerelések típusát és mennyiségét a bérleti szerződés tartalmazza, a Bérlő által a SUP felszerelések használatba vétele előtt kötelezően kitöltendő és aláírandó!

Általános rész

 • Kizárólag a 14. életévét betöltött személy bérelhet SUP felszerelést (felszerelés: deszka, evező, mentőmellény, szörfpóráz). 14 év alatti személy esetében csak a törvényes képviselő bérelhet.
 • Az eszközöket kizárólag úszni tudó személy használhatja. Bérlő a bérleti szerződés aláírásával nyilatkozik úszni tudásáról valamint a Hajózási Szabályzat és vízi közlekedési szabályok ismeretéről.
 • Bérlő a bérleti szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy nem áll alkohol vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt.
 • Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérelt SUP felszerelést csak saját felelősségére kölcsönözheti és használhatja, illetve, hogy a bérelt eszközökért teljes anyagi és biztonsági felelősséggel tartozik.
 • A SUP felszerelést kizárólag a tatai Öreg-tavon lehet használni.
 • A kikölcsönzött eszközöket kizárólag rendeltetésüknek megfelelően lehet használni, a nem rendeltetésszerű használatból eredő és/vagy okozott károkért Bérlő a felelős.
 • A SUP deszkák szelepét kinyitni, a deszkát leereszteni tilos!
 • A bérelhető eszközök szerelése és javítása Bérbeadó feladata, Bérlő nem végezhet ilyen tevékenységet.
 • Bérbeadó kijelenti, hogy műszaki és közlekedésbiztonsági szempontból megfelelő állapotban lévő eszközöket adott át.
 • A SUP felszerelés használata közben mentőmellény használata kötelező! Bérlő a bérleti szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a mentőmellény a rendelkezésére lett bocsátva.
 • Az időjárási viszontagságok miatt Bérbeadó felelősséget nem vállal.
 • Bérlő köteles a kölcsönzési idő végén visszaszolgáltatni az eszközöket.

Kölcsönzési díj

 • A kölcsönzési díj a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg, a kölcsönzési idő mértékében fizetendő.
 • Az aktuális kölcsönzési díjak a www.oldlakesup.hu/arak honlapon és a helyszínen is fel vannak tüntetve.
 • Ha a kölcsönzési időt Bérlő több mint 10 perccel túllépi, az érvényben lévő bérlési árak alapján arányosítva köteles pótdíj megfizetésére.

Kölcsönzési idő

 • A kölcsönzési idő megállapítása Bérbeadó és Bérlő által a bérleti szerződésben közösen bejegyzett időtől számít.
 • A Bérlő a bérelt eszközöket a kölcsönzési idő lejártakor köteles Bérbeadónak a bérbevétel helyszínén hiánytalanul visszaadni.
 • Kölcsönzési órának/napnak és így díjfizetésre köteles órának/napnak számít minden megkezdett óra/nap.

Biztosíték

 • Bérlő köteles egy személyazonosító okmányát és lakcímkártyáját Bérbeadónak bemutatni a bérleti szerződés kitöltéséhez.

Adatvédelem

 • Ha Bérlő hiánytalanul és sérülésmentesen visszaszolgáltatja a bérelt eszközöket, a bérleti szerződés megsemmisítésre kerül, a bérlő által megadott adatokkal együtt.
 • Bérlő a bérleti szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy Bérbeadó a megadott személyes adatait a bérleti jogviszony fennállásáig, illetve az azon alapuló Bérbeadói követelés megtérítéséig kezelje, az adatvédelmi jogszabályok rendelkezései szerint. Ez a nyilatkozat kiterjed egyben a bemutatott személyi okmányokban szereplő adatainak rögzítésére.
 • Bérlő a melléklet aláírásával igazolja személyes adatainak hitelességét.
 • Bérbeadó garantálja, hogy betartja a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályokat, Bérlő adatait kizárólag az eszköz bérbeadási ügyviteli szempontjai szerint kezeli, azokkal más formában nem él vissza és (jogszabályban meghatározott kötelező adatközlési kötelezettségén kívül) harmadik félnek nem szolgáltatja ki. Az eszköz eltulajdonítása esetén Bérlő a bérleti szerződés aláírásával Bérbeadót felhatalmazza, hogy a birtokában lévő adatok alapján a rendőrhatóságot haladéktalanul tájékoztassa.

Sérülés, káreset

 • Bérlő az esetleges sérülést, az eszközök elvesztését, ellopását Bérbeadónak azonnal köteles jelenteni.
 • Meghibásodás esetén az eszközt tovább használni tilos, Bérbeadót haladéktalanul értesíteni kell, az általa megadott elérhetőségek egyikén.
 • A meghibásodással tovább használt eszközök, a meghibásodásból fakadó további és súlyosabb hibák és az ilyen okokból bekövetkezett baleset, sérülés következményei Bérlőt terhelik, Bérbeadóra és gyártóra nem háríthatók át.
 • Az esetleges balesetékért, Bérlő testi épségéért, másnak okozott kárért, esetleges személyi sérülésekért Bérbeadó felelősséget nem vállal.
 • A kölcsönzőben hagyott értéktárgyakért Bérbeadó felelősséget nem vállal.
 • A vízálló telefontokok meghibásodásáért Bérbeadó felelősséget nem vállal.

Kártérítés

 • Amennyiben az eszköz sérült állapotban kerül visszahozatalra, attól függetlenül, hogy a káresemény Bérlő vagy egy harmadik fél hibájából történt, a javítás költsége Bérlőt terheli.
 • Bérlő az okozott mindennemű kárért felelősséget vállal és köteles azt megtéríteni.
 • Bérlő a javítás költségét az eszköz visszaadásakor vagy a tényleges javítást követően legkésőbb 8 naptári napon belül köteles Bérbeadónak megtéríteni.
 • Bérbeadó felhívja Bérlő figyelmét, hogy az eszközök megrongálása vagy az eszközök eltulajdonítására tett kísérlet büntető feljelentést von maga után.

Érvényes: 2021. május 1-től

Back To Top